Οι Μαθητές Συνομιλούν Με Τα ΚείμεναΕκπαιδευτικά προγράμματα ευέλικτης ζώνης για την αναπηρίαΣυγγραφέας: Λουάρη Μαρίνα

Οι Μαθητές Συνομιλούν Με Τα Κείμενα

Οι Μαθητές Συνομιλούν Με Τα ΚείμεναΕκπαιδευτικά προγράμματα ευέλικτης ζώνης για την αναπηρίαΣυγγραφέας: Λουάρη Μαρίνα

11,50€

                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σχολείο αποτελεί σημείο συνάντησης και συνύπαρξης πολλών και δι-
αφορετικών παιδιών. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι η ευαισθητοποίηση
και η καλλιέργεια στάσεων αποδοχής προς όλους, η αλληλοκατανόηση και
η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, η ανάπτυξη και διατήρηση φιλικών
σχέσεων εντός αλλά και εκτός σχολικού πλαισίου.
Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις γενικές τάξεις είναι ένα θέμα
που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τους επιστήμονες και τους ερευνητές
όσο και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς των μαθητών. Καθένας
από τη σκοπιά του υποστηρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη δι-
αδικασία. Οι ερευνητές μιλούν για την κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη
των μαθητών με αναπηρία. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι είναι δικαίωμα του
παιδιού τους να φοιτά στο σχολείο της γειτονιάς του και οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να ικανοποιήσουν ανάγκες εκπαιδευτικές-ψυχολογικές-κοινωνι-
κές, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Τα μέσα που διαθέτουν είναι ελάχι-
στα και η υποστήριξη που δέχονται αμελητέα. Επιπλέον, μιλάμε για ένταξη
των μαθητών με αναπηρία, χωρίς οι μαθητές της γενικής τάξης να έχουν
προετοιμαστεί γιΆ αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές με αναπηρία εξακολου-
θούν να είναι απομονωμένοι ή περιθωριοποιημένοι στις τάξεις στις οποίες
φοιτούν, χωρίς φίλους και χωρίς την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τους συ-
νομηλίκους τους.
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι αφενός να δώσει στους εκπαιδευτικούς
το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρί-
ζουν τα αίτια και τις επιπτώσεις συμπεριφορών μέσα στην τάξη, οι οποίες
συμπεριφορές σχετίζονται με την αποδοχή της αναπηρίας. Να τους πληρο-
φορήσει για τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών σε θέματα που αφορούν την αναπηρία. Με την περιγραφή διαφόρων
προγραμμάτων που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί δίνονται ιδέες στους εκ-
παιδευτικούς για προγράμματα που οι ίδιοι μπορούν να υλοποιήσουν αλλά
συγχρόνως επισημαίνονται τα σημεία εκείνα του προγράμματος τα οποία
οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης του στόχου για τον οποίο σχεδιάστηκαν.
Τα σχολεία σχεδιάζουν ενταξιακά προγράμματα αλλά συχνά αποτυγχά-
νουν, καθώς αφορούν κατά κύριο λόγο τους μαθητές με αναπηρία. Γονείς
και ειδικοί ασχολούνται πώς θα βελτιωθεί η εικόνα του παιδιού με αναπη-
ρία, οι δεξιότητες και οι δυνατότητές του, πώς θα επιτευχθεί η κοινωνικο-
ποίησή του. Στην προσπάθειά τους αυτή τους διαφεύγει η πραγματικότητα.
Εκείνο που χρειάζεται πρωτίστως αναδιαμόρφωση είναι το ίδιο το περιβάλ-
λον είτε αναφερόμαστε στη φυσική πρόσβαση είτε γενικότερα στην πρό-
σβαση στα κοινωνικά αγαθά, όπως κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Σημαντι-
κό εμπόδιο αποτελούν οι λάθος αντιλήψεις που συχνά οι μαθητές έχουν σε
θέματα αναπηρίας αλλά και οι προκαταλήψεις οι οποίες διαιωνίζονται από
τη μία γενιά στην άλλη. Θα πρέπει επί τέλους να γίνει κατανοητό ότι η δό-
μηση ενός ισχυρού γνωστικού υπόβαθρου για τις κατηγορίες αναπηρίας, τα
χαρακτηριστικά τους αλλά και για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς
που πραγματικά βιώνουν τα άτομα με αναπηρία θα βοηθήσει σημαντικά
στη διακοπή αυτής της άρρηκτης συνέχειας αναπαραγωγής των προκατα-
λήψεων και να αρχίσει μια διαφορετική θεώρηση της αναπηρίας.
Η ηλικία πριν την εφηβεία είναι η πιο κατάλληλη για την υλοποίηση ανά-
λογων προγραμμάτων καθώς οι αντιλήψεις των μαθητών δεν έχουν ακόμη
παγιωθεί και οι μαθητές σΆ αυτή την ηλικία διάκεινται θετικότερα ως προς
το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικά από εκείνους απΆ ότι
σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής τους. Επιλέχθηκε ως μέσο προσέγ-
γισης της αναπηρίας η παιδική λογοτεχνία γιατί ως γνωστικό αντικείμενο
είναι ενταγμένο στο σχολικό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικει-
ωμένοι με τη χρήση της. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων (γραπτές, εικαστι-
κές, παιχνίδια ρόλων, κ.α.α.) συντελεί στη διέγερση αλλά και στη διατήρη-
ση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην αποφυγή κόπωσης αλλά και στη
δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο δεν θυμίζει «μάθημα», ώστε αβίαστα
να εκφράσουν ότι τους προβληματίζει ή τους προκαλεί ανησυχία. Τα προ-
γράμματα που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, μπο-
ρούν όμως και να τροποποιηθούν ανάλογα με τους στόχους που θέτει κάθε
εκπαιδευτικός αλλά και την ομάδα στην οποία απευθύνονται.
Ελπίζω το παρόν βιβλίο να συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας όλων
μας για τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία και να αμβλύνει
τα προβλήματα συμπεριφοράς που καθημερινά προκύπτουν στο σύγχρονο
σχολείο. Η αλλαγή των αντιλήψεων και ο κατακερματισμός των στερεότυ-
πων όταν ξεκινά από την παιδική ηλικία δίνει ελπίδες για μια αναδιάρθρω-
ση της κοινωνικής αντίληψης προς την αναπηρία.
ISBN: 978-960-597-084-0
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2017
Διαστάσεις: 17 x 24
Σελίδες: 142
Βιβλιογραφία:
Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.1 Ορισμός Αναπηρίας
1.2 Μοντέλα θεώρησης της αναπηρίας
1.3 Στίγμα και περιθωριοποίηση των αναπήρων
1.4 Αναπαραστάσεις της αναπηρίας
1.4.1 ¶τομα με αναπηρία ως λογοτεχνικά πρόσωπα
1.4.2 Λογοτεχνικά πρόσωπα και είδη αναπηρίας
1.4.3 Το φύλο των προσώπων
1.4.4 Πλαίσιο εξέλιξης της ιστορίας
1.4.5 Σχέσεις που απεικονίζονται
1.5 Αναπαραστάσεις της αναπηρίας στην ελληνική παιδική λογοτεχνία
1.6 Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 Ένταξη (Inclusion)
2.2 Προϋποθέσεις επιτυχούς ένταξης
2.3 Παράγοντες επιτυχούς ένταξης παιδιών με αναπηρία
2.4 Παρεμβατικά προγράμματα ενημέρωσης τυπικών μαθητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1 Ιστορική προοπτική και ορισμός
3.2 Είδη βιβλιοθεραπείας
3.3 Χρήση και οφέλη της βιβλιοθεραπείας
3.3.1 Εφαρμογή στην παιδική ηλικία
3.3.2 Βιβλιοθεραπεία και εκπαίδευση
3.4 Στάδια της βιβλιοθεραπευτικής παρέμβασης
3.5 Σχεδιασμός βιβλιοθεραπευτικών παρεμβάσεων
3.5.1 Μέσα για τη διεξαγωγή της παρέμβασης
3.5.2 Ποιος μπορεί να την εφαρμόσει
3.6 Η αποτελεσματικότητα της βιβλιοθεραπείας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κινητική αναπηρία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Προγράμματος – Σκοπός
1.3 Υλικά
1.4 Δραστηριότητες
1.5 Φύλλα εργασίας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων
μεταξύ τυπικών παιδιών και ενός με σύνδρομο Down
2.1. Εισαγωγή
2.2 Περιγραφή προγράμματος – Σκοπός
2.3 Υλικά
2.4 Δραστηριότητες
2.5 Φύλλα εργασίας
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Περιγραφή προγράμματος − Δραστηριότητες
3.4 Φύλλα Εργασίας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση των μαθητών
για τον αυτισμό
4.1 Εισαγωγή
4.2 Περιγραφή προγράμματος – Σκοπός
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Από το 1974 έως το 1988 το πιο συνηθισμένο είδος αναπηρίας που παρουσι-
αζόταν στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία ήταν ήρωες με κινητικά προβλήμα-
τα και προβλήματα όρασης –με μια τάση μείωσης από το 1989 και μετά. Από
το 1989 έως το 1996 άρχισαν να γράφονται παιδικά λογοτεχνικά βιβλία που
αναφέρονταν και σε άλλα είδη αναπηριών∙ τα περισσότερα όμως, εξακο-
λουθούσαν να αφορούν ορθοπεδικές και αισθητηριακές δυσκολίες. Παρουσί-
αση ατόμων με Νοητική Υστέρηση παρατηρείται όχι μόνο στα βιβλία, αλλά
και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η δύναμη των οποίων για τη
δημιουργία εικόνων σχετικών με την αναπηρία στο μυαλό των παιδιών και
των εφήβων δεν πρέπει να υποτιμάται∙ ας μην ξεχνάμε ότι ο Κάπτεν Hook,
ο Πινόκιο και άλλοι είναι περισσότερο γνωστοί στα παιδιά από τις ταινίες
παρά από τα βιβλία. Τα βιβλία που αφορούν τα άτομα με Νοητική Υστέρηση
δεν αυξήθηκαν, εν αντιθέσει με εκείνα που αφορούν τον αυτισμό. Σχεδόν
λίγο περισσότερα από τα μισά βιβλία που αξιολογήθηκαν από τις Dyches
και Prater (2005) παρουσιάζουν χαρακτήρες με αυτισμό και τα υπόλοιπα με
νοητική υστέρηση. Η αύξηση της παρουσίασης των ατόμων με αυτισμό μπο-
ρεί να εξηγηθεί λόγου της αύξησης των διαγνώσεων (Fombonne, 2003, στο
Dyches & Prater, 2005), καθώς σε προηγούμενη έρευνα (Dyches και συν., 2001),
μόνο ένα 25% των ηρώων είχαν αυτισμό και κανένας δεν ήταν Asperger, εν
αντιθέσει με πιο πρόσφατη έρευνα όπου σχεδόν οι μισοί ήρωες ήταν Asperger.
Από τους 17 ήρωες με Νοητική Υστέρηση οι 7 (41%) είχαν σύνδρομο Down
σε σχέση με το 66% της προηγούμενης έρευνας. Τα αποτελέσματα προηγού-
μενης έρευνας έδειξαν ότι οι συγγραφείς προτιμούσαν να παρουσιάζουν την
αναπηρία σαν ένα χαρακτηριστικό του ατόμου και όχι να έχει τον πρωτεύο-
ντα ρόλο στην ιστορία. Στα βιβλία με ήρωες παιδιά με σύνδρομο Down, αυτή
η ανάγκη είναι πιο εμφανής καθώς η αναπηρία σπανίως αναφέρονταν.

Η Μαρίνα Λουάρη είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και της Ειδικής Αγωγής. Κατέχει δίπλωμα Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού με τις Νέες Τεχνολογίες. Είναι προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με ανακοινώσεις και το έργο της έχει δημοσιευτεί στα πρακτικά αυτών καθώς επίσης σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή και ελληνικά. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και επιμορφώτρια σε ημερίδες και παιδαγωγικά σεμινάρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την προετοιμασία των μαθητών της γενικής τάξης πριν την ένταξη μαθητή με αναπηρία καθώς επίσης και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία ώστε να αρθεί η απομόνωση και η περιθωριοποίηση που τυχόν βιώνουν στο γενικό σχολείο.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -