Εφηρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση & Μελέτη Στατιστικών ΠαραμέτρωνΣυγγραφέας: Γρυλλάκης Νικόλαος

Εφηρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση & Μελέτη Στατιστικών Παραμέτρων

Εφηρμοσμένη Στατιστική Ανάλυση & Μελέτη Στατιστικών ΠαραμέτρωνΣυγγραφέας: Γρυλλάκης Νικόλαος

11,00€

Λίγα Λόγια

     Η εκπόνηση και η παρουσίαση αυτού του βοηθήματος, αποτελεί ένα βιβλίο αρκετά δουλεμένο, με μεθοδικότητα, άνετο, που σκοπό έχει να βοηθήσει αυτόν που επιθυμεί να πατήσει το κατώφλι της περιγραφικής Στατιστικής αλλά κυρίως αυτό της Στατιστικής αναλύσεως.

   Όπως θα αντιληφθεί ο αναγνώστης, απέφυγα λεπτομέρειες και αποδείξεις γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να του δίδονται όσο είναι δυνατό απλές και νοητές έννοιες, γιατί έτσι μόνο αφομοιώνονται και δημιουργούνται τα θεμέλια για αυστηρότερες κρίσεις και εμβάθυνση σε θέματα Εφηρμοσμένης Στατιστικής.

   Για την πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται κάθε κεφάλαιο, ακολουθούν εφαρμογές και ενίοτε ασκήσεις προς λύση.

   Οι εφαρμογές αυτές δίνουν την δυνατότητα στον μελετητή να ακολουθήσει την σωστή μεθοδολογία, να αυτοενεργήσει και να αποκτήσει μεγάλη ευχέρεια στην λύση σχετικών προβλημάτων της Στατιστικής.

   Πολλές από τις εφαρμογές είναι ιδίας εμπνεύσεως όταν ήμουν διευθυντικό στέλεχος της Ε.Μ.Υ. και όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης τα θέματα των εφαρμογών είναι κυρίως Μετεωρολογικού περιεχομένου.

   Προλογίζει ο  Σπύρος Λινάρδος, υποπτ/ρχος ε.α. και τέως Διοικητής της Ε.Μ.Υ.

ISBN: 978-960-98192-7-5
Έτος έκδοσης: Αθήνα 2008
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 140
Πίνακες:
Σχήματα:
Βιβλιογραφία:

ΠΡΟΛΟΓΗΣΗ από τον Σπ. Λινάρδο
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄ ΜΕΡΟΣ:
Σ τ ο ι χ ε ί α Π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ ή ς – Π α ρ ο υ σ ί α σ η Δ ε δ ο μ έ ν ω ν
– Σ υ χ ν ό τ η τ ε ς – Κ α τ α ν ο μ έ ς
1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ορισμοί – Συχνότητες
1.1.1 Ορισμοί: πληθυσμοί, δείγμα, δειγματοληψία, στατιστική έρευνα
1.1.2 Τύποι κατανομών μεταβλητών ποσοτήτων
1.1.3 Κατανομή συχνοτήτων, διάστημα τάξεως, κανόνες, απόλυτη και σχετική συχνότητα
1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Κατανομές
1.2.1 Ιστόγραμμα – Πολύγωνο συχνότητας 
1.2.2 Αθροιστική κατανομή συχνοτήτων
1.2.3 Εφαρμογές

Β΄ ΜΕΡΟΣ:
Α ν ά λ υ σ η
2.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Στατιστική ανάλυση
2.1.1 Μετρήσεις κεντρικής τάσεως αριθμητικός μέσος (mean), διάμεσος
τιμή (median) – Σημείο μεγίστης συχνότητας (mode) – Τεταρτημόρια
– Τετραγωνικός μέσος – Κύρτωση – Ασυμμετρία – Γεωμετρικός μέσος
2.1.2 Παρατηρήσεις επί των τιμών mean, median και mode
2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Διασπορά
2.2.1 Μέθοδοι μέτρησης της διασποράς, εύρος – Μέση απόκλιση – Διακυμάνσεις
2.2.2 Ιδιότητες της τυπικής απόκλισης – Τυπική απόκλιση των μέσων
δειγμάτων – Συντελεστής μεταβλητότητας
2.2.3 Γενικές παρατηρήσεις πάνω στις στατιστικές παραμέτρους x, Median και S2
2.2.4 Εφαρμογές και Ασκήσεις
2.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Θεωρητικές κατανομές
2.3.1 Πιθανότητες – Κατανομή πιθανότητας – Κανονική κατανομή –
Πίνακες πιθανοτήτων
2.3.2 Ιδιότητες κανονικής κατανομής – Σφάλματα παρατηρήσεων –
Συστηματικά – Τυχαία – Γενικά – Πιθανότητες σε μια κανονική
κατανομή
2.3.3 Κανονικές κατανομές δειγμάτων με μέσον Μ και διακύμανση σ2
2.3.4 Διωνυμική ασυνεχής κατανομή – Κατανομή Poisson – Κατανομή
Student ή t κατανομή – Κατανομή Χ2 – Πίνακες 
2.3.5 Εφαρμογές – Ασκήσεις
2.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Κατανομή «Γ» - Στατικές Παράμετροι
2.4.1 Στατιστικές παράμετροι – Διάστημα εμπιστοσύνης – Στατιστική
υπόθεση – Δοκιμή 
2.4.2 Στατιστικός έλεγχος της διαφοράς αριθμητικών μέσων X1,X2 –
Έλεγχος της υπόθεσης X1 = X2
2.4.3 Στατιστική παράμετρος F – Κατανομή κατά «Γ» - Εισαγωγή στην
κατανομή των άκρων τιμών – Νόμος Gumbel και Ευθεία Lieblein –
Πίνακες
2.4.4 Εφαρμογές – Ασκήσεις
2.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ανάλυση
2.5.1 Ταξινόμηση δεδομένων κατά ένα κριτήριο
2.5.2 Σφάλμα και έλεγχος δείγματος
2.5.3 Ανάλυση της διακυμάνσεως
2.5.4 Συνδιακύμανση

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς
3.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Συντελεστής συσχετίσεως r (correlation coefficient)
3.1.1 Γραμμικές συσχετίσεις (linear correlation)
3.1.2 Συντελεστής συσχετίσεως (correlation coefficient)
3.1.3 Δεύτερος τρόπος υπολογισμού του συντελεστού συσχετίσεως
3.1.4 Υπολογισμός του συντελεστού συσχετίσεως συναρτήσει των
διακυμάνσεων των αθροισμάτων x + y και των διαφορών x – y 
3.1.5 Συντελεστής καθορισμού (coefficient of determination ή
συντελεστής παλινδρομήσεως (regression coefficient)
3.1.6 Απλή παλινδρομική ανάλυση
3.1.7 Στην απλή συσχέτιση οι κανονικές εξισώσεις των ευθειών
3.1.8 Σχέσεις μεταξύ συντελεστού συσχετίσεως και των παλινδρομικών ευθειών
3.1.9 Σταθερό σφάλμα εκτιμήσεως 
3.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αναλυτικοί Υπολογισμοί
3.2.1 Αναλυτικός υπολογισμός της ευθείας παλινδρομήσεως 
3.2.2 Εφαρμογή 
3.2.3 Γραφικές απεικονίσεις μεταβλητότητας
3.2.4 Διαφορά μεταξύ δύο παλινδρομικών ευθειών 
3.2.5 Παλινδρόμηση και συσχέτιση, διαφορές δύο συντελεστών
συσχετίσεως
3.2.6 Γενικές εφαρμογές – Ασκήσεις 

Δ΄ ΜΕΡΟΣ
Χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ έ ς σ ε ι ρ έ ς – Α ρ μ ο ν ι κ ή α ν ά λ υ σ η
– Φ α σ μ α τ ι κ ή α ν ά λ υ σ η
4.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Χρονολογικές σειρές
4.1.1 Εισαγωγή – Ορισμοί
4.1.2 Ανάλυση χρονολογικών σειρών 
4.1.3 Χρονολογικές σειρές στην Μετεωρολογία
4.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αρμονική ανάλυση
4.2.1 Εισαγωγή – Ορισμοί
4.2.2 Αρμονική ανάλυση 
4.2.3 Διαχωρισμός των κανονικών και των ακανονίστων κύκλων
4.2.4 Αυτοσχετιζόμενες συναρτήσεις 
4.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Φασματική ανάλυση
4.3.1 Εισαγωγή – Ορισμοί 
4.3.2 Συσχέτιση χρονολογικών σειρών 
4.3.3 Τεχνική ανάλυση των χρονοσειρών 

Βιβλιογραφία

     Ο  Νικόλαος  Ξ. Γρυλλάκης  γεννήθηκε  στον  Αλίκαμπο  Αποκορώνου Χανίων. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μετεωρολογία και στην Εφηρμοσμένη Στατιστική  στο Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey των Η.Π.Α. Υπήρξε  διευθυντικό  στέλεχος  της  Ε.Μ.Υ. και έχει διδάξει  σε παραγωγικές  Σχολές της  Αεροπορίας ΣΤΥΑ, Σ.Ι. και Μετεωρολόγων. Επίσης δίδαξε επί σειρά ετών στις Σχολές πλοιάρχων του  Εμπορικού Ναυτικού στον  Ασπρόπυργο, την Κύμη και  το  ΚΕΣΕΝ.
Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -