Ομαδοκεντρικές Διδακτικές Πρακτικές Στο Δημοτικό ΣχολείοΕποικοδομηστική & Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ΠροσέγγισηΣυγγραφέας: Χαλκιάς Γιώργος

Ομαδοκεντρικές Διδακτικές Πρακτικές Στο Δημοτικό Σχολείο

Ομαδοκεντρικές Διδακτικές Πρακτικές Στο Δημοτικό ΣχολείοΕποικοδομηστική & Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ΠροσέγγισηΣυγγραφέας: Χαλκιάς Γιώργος

15,50€

      Ο τύπος διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθορίζει εν πολύς το περιεχόμενο και τη διαδικασία μάθησης και διαμορφώνει τα τελικά αποτελέσματα της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάλογα με το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των βασικών στοιχείων της διδασκαλίας (εκπαιδευτικός, μαθητής, διδακτικό αντικείμενο, διδακτικό πλαίσιο) η διδασκαλία παίρνει διαφορετική μορφή. Έτσι, διαμορφώνεται μια ποικιλία διδακτικών πρακτικών, οι οποίες μπορούν να καταταγούν σε μεγάλες κατηγορίες, όπως η δασκαλοκεντρική, η μαθητοκεντρική, η γνωσιοκεντρική και η ομαδοκεντρική. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των τεσσάρων αυτών κατηγοριών διδασκαλίας αποτελούν η δογματική διδασκαλία, η διδασκαλία εξάσκησης, η κριτική διδασκαλία και η συνεργατική μάθηση.

      Ένας από τους βασικότερους στόχους του σχολείου είναι να οδηγήσει τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις τους γραπτά και προφορικά, με αποτελεσματικό τρόπο και να διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας που θα συναντήσουν στη ζωή τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η ομαδική διδασκαλία μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο λειτουργικό πλαίσιο, όπου οι μαθητές, συνεργαζόμενοι σε μικρές ομάδες, μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες μάθησης και κοινωνικές δεξιότητες. Πρόκειται για μια κοινωνική μορφή διδασκαλίας που εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα περισσότερα μαθήματα. Οι μαθητές μιας τάξης χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, όπου τα μέλη τους συνεργάζονται για την πραγματοποίηση κοινών μαθησιακών στόχων.

     Στο βιβλίο αυτό  προσδιορίζεται το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ομαδική διδασκαλία, ο ρόλος της στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και  ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται στη συνεργατική μάθηση, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στη διδασκαλία με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μέσα από ενδεικτικά διδακτικά σενάρια σε μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου.

ISBN: 978-960-597-048-2
Πρώτη έκδοση: Αθήνα 2016
Διαστάσεις: 17 x 24
Σελίδες: 238
Εικονογράφηση:
Βιβλιογραφία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 


Πρόλογος


Εισαγωγή1. Διδασκαλία και μάθηση στη σχολική πράξη


1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και μάθησης 


1.1.1 Σκοπός της διδασκαλίας 


1.1.2 Στόχοι της διδασκαλίας 


1.1.3 Διδακτικές αρχές της διδασκαλίας


1.1.4 Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας 


1.2 Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της σχολικής μάθησης


1.2.1 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας στα βασικότερα διδακτικά μοντέλα 


1.2.2 Αξιολόγηση της μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο - Ιστορική αναδρομή 


1.2.3 Τύποι αξιολόγησης 


1.2.4 Μορφές αξιολόγησης 


1.2.5 Η αναγκαιότητα «συνολικής» αξιολόγησης της διδασκαλίας και μάθησης 


Ανακεφαλαίωση2. Διδασκαλία και μάθηση στο εποικοδομηστικόμοντέλο του LevVygotsky


2.1 Η αλληλεξάρτηση σκέψης και γλώσσας


2.2 Ο σχηματισμός των εννοιών 


2.3 Ανάπτυξη και συμπεριφορά 


2.4 Μάθηση και ανάπτυξη 


2.5 Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη διδασκαλία


2.6 Ανακεφαλαίωση 3. Διδασκαλία και διαπολιτισμική εκπαίδευση 


3.1 Εκπαιδευτικά συστήματα και διδακτικές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 


3.2 Διδασκαλία και διαπροσωπικές σχέσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση


3.2.1 Οι προσωπικές σχέσεις στη διαπολιτισμική επικοινωνία


3.2.2 Η συμβολή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση προσωπικών σχέσεων με τους μαθητές στις πολυπολυτισμικές τάξεις – Προϋποθέσεις


3.2.3 Οι διαμαθητικές σχέσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΜΟΡΦΕΣ ΟΜΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


 

1. Συνεργατική μάθηση


1.1 Εκπαιδευτικές αρχές συνεργατικής μάθησης


1.1.1 Ετερότητα ομάδας/τάξης


1.1.2 Θετική αλληλεξάρτηση


1.1.3 Υπευθυνότητα – Απόδοση λόγου


1.1.4 Έκφραση γνώμης 


1.1.5 Ισότιμη αλληλεπίδραση


1.2 Τύποι συνεργατικής μάθησης 


1.2.1 Ομάδες εργασίας


1.2.2 Ομάδες συζήτησης 


1.2.2.1 Ομαδική συζήτηση κυκλικής διάταξης


1.2.2.2 Συζήτηση ανά ζεύγη 


1.2.2.3 Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων 


1.3 Η μέθοδος project ως μορφή συνεργατικής μάθησης 


1.4 Συνεργατική μάθηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία


2.1 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως ρηξικέλευθη διδακτική πρακτική 


2.2 Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 


2.3 Μοντέλα διαφοροποιημένης διδασκαλίας 


2.3.1 Η καρέκλα του φιλοσόφου 


2.3.2 Η πολυαισθητηριακή μέθοδος της Montessori


2.3.3 Καλλιεργώντας και ενεργοποιώντας τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών, ώστε να ελέγξουν και να ρυθμί­σουν τη μάθησή τους 


2.3.4 Ανακαλυπτική διδασκαλία 


2.3.5 Εποικοδομητικού τύπου διδασκαλία 


2.3.6 Καθοδηγούμενη διερεύνηση 


2.3.7 Οδηγοί μελέτης


2.3.8 Οπτικές αναπαραστάσεις οργάνωσης της πληροφορίας 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΟΜΑΔΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ


 

1. Ομαδοκεντρική διδασκαλία με τη μέθοδο Project


1.1 Σχεδιασμός και οργάνωση της μεθόδου project


1.2 Διεξαγωγή διδασκαλίας με τη μέθοδοproject2. Ομαδοκεντρική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας


2.1 Οργάνωση – Στοχοθεσία διαφοροποιημένης διδασκαλίας


2.2 Ανάλυση εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας


2.2.1 Προσδιορισμός και εισαγωγική προσέγγιση μαθησιακού περιεχομένου 


2.2.2 Διαδικασία εμβάθυνσης 


2.2.3 Επίτευξη μαθησιακού αποτελέσματος 3. Ομαδοκεντρική διδασκαλία με τη χρήση των Τ.Π.Ε.


3.1 Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε στο μάθημα της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού 


3.1.1 Οργάνωση της διδασκαλίας


3.1.2 Διδακτικοί στόχοι 


3.1.3 Περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 


3.2 Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε στο μάθημα της Μελέτης Γ΄ Δημοτικού 


3.2.1 Οργάνωση της διδασκαλίας 


3.2.2 Διδακτικοί στόχοι


3.2.3 Περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου


3.3 Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε στο μάθημα της Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού 


3.3.1 Οργάνωση της διδασκαλίας 


3.3.2 Διδακτικοί στόχοι 


3.3.3 Περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 4. Ομαδοκεντρική διδασκαλία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση


4.1 Παράδειγμα διαπολιτισμικής ομαδοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης στο μάθημα της Γλώσσας 


4.1.1 Η αξιοποίηση του παραμυθιού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 


4.1.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες 


4.2 Παράδειγμα διαπολιτισμικής ομαδοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης στο μάθημα των Θρησκευτικών


4.2.1 Γενικές διαπολιτισμικές αρχές στο μάθημα των Θρησκευτικών 


4.2.2 Ανάδειξη διαπολιτισμικού περιεχομένου σε διδακτικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος Θρη­­σκευτικών Παράρτημα 


Βιβλιογραφία 


 

     Η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία που χαρακτηρίζει την εποχή μας οφείλει να γίνει σεβαστή στο χώρο του σχολείου, που αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας μας. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιδράσουν στον ρατσισμό και την ξενοφοβία στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης χρησιμοποιώντας καινοτόμα προγράμματα και εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές.

     Η προσφορότερη μέθοδος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η συνεργατική μάθηση που στοχεύει σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί και αντιπαλότητες, σε μια κοινωνία που όλα της τα μέλη είναι σεβαστά και ισότιμα. Οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα απορρίπτοντας τον ανταγωνισμό. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να μαθαίνουν. Διαχειρίζονται δημιουργικά και εκμεταλλεύονται τις διαφωνίες. Επικοινωνούν προφορικά - απαραίτητο στοιχείο για την άμβλυνση των διαφορών στην κοινωνία μας - αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους και επαναπροσδιορίζουν την αξία των συμμαθητών του. Μένουν ικανοποιημένοι από τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς είναι αυτοί που ανακαλύπτουν τη γνώση και οδηγούνται στις καλύτερες δυνατές λύσεις.

     Οι όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης είναι εύκολο να υπερκεραστούν, αν όλοι συνεργαστούμε και πιστέψουμε ότι το σχολείο πρέπει να είναι ένας χώρος ευχάριστος για τους μαθητές, ένας χώρος που τραβάει το ενδιαφέρον τους, τους αφήνει να αυτενεργούν και να αισθάνονται ότι μόνοι τους είναι ικανοί να ανακαλύπτουν τη γνώση και τους προετοιμάζει για μια κοινωνία στην οποία είναι σεβαστή η ιδιαιτερότητα και η διαφορετικότητα. Οι μαθητές ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που μπορεί να γίνει καλύτερη με τη συνεργασία και όχι με τον ανταγωνισμό, καθώς η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο αλλά εφόδιο.

Ο Γεώργιος Χαλκιάς, γεννήθηκε στη Θάσο, το έτος 1968 και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διδάκτωρ Θεολογίας, μεταδιδακτορικός ερευνητής στον Τομέα Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και υπηρετεί ως Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (1987), του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1999), της Θεολογικής σχολής Θεσσαλονίκης (2005), του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης (2007), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παιδαγωγική (2010) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (2014). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε Διεθνή και Πανελλήνια Παιδαγωγικά και Ιστορικά Συνέδρια.

Ασχολήθηκε συστηματικά με θέματα που αφορούν τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Παραγωγή Γραπτού Λόγου και την Ιστορία της Εκπαίδευσης. Tο έτος 2010 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Τα σχολεία στο Κάστρο της Θάσου, 1870-1930» και το 2015 κυκλοφόρησε το δίτομο έργο του «Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θάσο κατά την ύστερη περίοδο της τουρκοκρατίας, 1813-1912» και «Λειτουργική δομή και οργάνωση των σχολείων της Θάσου, 1870-1912», από τις εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη και Δέσποινας Κυριακίδη, αντίστοιχα. Το 2016 εκδόθηκε το βιβλίο «Ομαδοκεντρικές Διδακτικές Πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο. Επικοδομηστική και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Προσέγγιση», ενώ το 2021 εκδόθηκε το βιβλίο «Η έκφραση του φόβου στο παιδικό σχέδιο» και τα δύο από τις εκδόσεις Λεξίτυπον.

 

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -