Ζάκας Γρηγόρης

Ζάκας Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Ζάκας με καταγωγή από την Αηδονιά του Ν. Πρέβεζας σπού­δασε Φιλολογία στο Πανε­πι­στήμιο Ιωαννίνων. Σε προγράμματα του ίδιου Πανεπιστημίου για ξένους φοιτητές έχει διδάξει ελληνική γλώσ­σα και πολιτισμό, ενώ έχει εργα­στεί ως εκπαιδευτικός σε Γυ­μνά­σια και Λύ­κεια της χώρας, ασκώντας διδα­κτικά και διευθυντι­κά καθήκοντα. Με τον ίδιο εργασια­κό χώρο τον συνδέ­ει σχετική δράση στο πλαίσιο της επιστημονικής οργά­νωσης των φι­λο­λόγων και της επαγ­γελματικής των εκπαιδευτικών Δευ­τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πε­ριοδικά έντυπα (Σύγχρο­νη Εκπαί­δευση, Λόγος και Πράξη, Πρε­βε­ζάνικα Χρονικά, Φωνή των Καθηγη­τών κ.ά.) έχουν κατά και­ρούς φιλο­ξε­νήσει συγγραφικές του εργασίες. Η εκπαίδευση στη μικρο­κλί­μακα του το­πικού είναι το αντι­κείμενο του βι­βλίου που έχει επιμε­ληθεί για ένα  κοι­νο­τικό σχολείο του πε­ρα­σμένου αιώνα με τίτλο «Ιδιω­τι­κό Γυμνάσιο Κανα­λακίου, 50 χρόνια από την ίδρυσή του» (Δήμος Φανα­ρίου 2010). Τα ενδιαφέροντά του συγκε­ντρώνει κυρίως η ιστορία του πο­λι­τισμού, γνω­στική περιοχή στην οποία τοπο­θε­τείται και το βιβλίο «Αχέ­ροντας, ο τόπος και η μνήμη του».

Δείτε τις καταχωρήσεις του συγγραφέα

Εμφάνιση 1 έως 1 (από 1 προϊόντα) Αποτελέσματα:  1 

(c) λεξίτυπον | Εμμ. Μπενάκη 36 - Αθήνα. Τηλ.: 210 3832117 & 210 3845128

Yλοποίηση: Hyper Center -